ul.Waniliowa 36/8 Wrocław
Poniedziałek - Sobota: 8:00 - 18:00
Kontakt z nami

Warunki najmu sprzętu budowlanego

Warunki najmu sprzętu budowlanego

Warunki wypożyczenia

 

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy wypożyczalnią zwaną w dalszej części

wynajmującym osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części najemcą.

2. Umowa spisywana jest przez wynajmującego na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem

na czas określony podany przez najemcę.

3. Podczas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna która jest ewentualnym zabezpieczeniem

dla wynajmującego w przypadku wynikłych strat ,uszkodzeń kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji

sprzętu. O wysokości kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas

na jaki jest on wypożyczany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite

jej zniesienie .

4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu zgodnie z cennikiem .

5. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24h

powoduje naliczenie kolejnej stawki.

6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany

od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.

8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne

nie powoduje obniżenia stawki najmu.

9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia

jak uszkodzenia ciała straty materialne utrata przewidywanych zysków (dochodów płace zatrudnionych

pracowników niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)

10. Rachunek będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

 

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym przydatnym do użytku,

bez żadnych ukrytych wad .

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi

i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu .

3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

4. WYNAJMUJACY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej

zgody najemcy.

 

Zobowiązania NAJEMCY

1. NAJEMCA przejmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym

ponad normalne zużycie.

2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania

sprzętu.

3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu

i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika .W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest

do żądania ustawowych odsetek.

4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie dokonywał napraw

bez wiedzy i zgody wynajmującego nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem zabezpieczy sprzęt

przed uszkodzeniem kradzieżą i zniszczeniem.

5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie

lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

6. W razie zaginięcia utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu

w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.

7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.

8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ

ponosi NAJEMCA.

9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków poniesionych szkód lub obrażeń powstałych

w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 

Zwrot sprzętu

1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny,

w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu zostanie naliczony czynsz

każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny w pełni sprawny ,wolny od wszelkich wad i oczyszczony .

3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu NAJEMCA poniesie koszty mycia w wysokości 50zł netto.

 

Zerwanie umowy wynajmu

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:

– samowolnego przedłużenia czasu użytkowania

– używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

2.Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.