ul.Waniliowa 36/8 Wrocław
Poniedziałek - Sobota: 8:00 - 18:00
Kontakt z nami

Warunki najmu samochodów

Warunki najmu samochodów

WARUNKI WYNAJMU

Podstawowe warunki najmu

WYNAJĘTY SAMOCHÓD RADZIMY POZOSTAWIAĆ TYLKO W MIEJSCACH STRZEŻONYCH

 

Określenia w umowie najmu.
 1. Określenie „WYNAJMUJĄCY” oznacza osobę reprezentującą firmę WOJUMEZ
 2. Określenie „NAJEMCA” oznacza osobę fizyczną lub prawną,  przez którą lub w imieniu której ta umowa jest podpisana.
 3. Określenie „AUTORYZOWANY KIEROWCA” oznacza dodatkowych kierowców oprócz NAJEMCY zatwierdzonych i wpisanych do umowy przez  WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA musi zapewnić, że każdy dodatkowy kierowca dostosuje się do warunków niniejszej umowy.
Dostarczenie i zwrot samochodu
 1. WYNAJMUJĄCY wynajmuje, a NAJEMCA zgadza się wziąć samochód wyszczególniony i opisany w umowie na warunkach tej umowy. Samochód wypożyczany jest na doby.
 2. Wynajem powinien zacząć się i skończyć w punktach (miejscach) i pod dokładnymi adresami wyszczególnionymi przez WYMAJMUJĄCEGO.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić samochód z dowodem rejestracyjnym, kluczykami, ze wszystkimi oponami, narzędziami, radiomagnetofonem i innymi akcesoriami, jak również w tym samym stanie w jakim otrzymał samochód (z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z eksploatacji), do miejsca i w dniu ustalonym w umowie. Zwrotu samochodu należy dokonać najpóźniej w ciagu 3. godzin od upływu godziny wyszczególnionej w umowie. W przypadku późniejszego zwrotu, zostanie naliczona opłata za kolejną dobę najmu.
 4. Każde ustępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu powinno być wcześniej zgłoszone WYNAJMUJĄCEMU i zaakceptowane przez niego. W innym przypadku WYNAJMUJĄCY jest upoważniony do odebrania samochodu na koszt NAJEMCY i do obciążenia NAJEMCY za dodatkowe używanie samochodu.
 5. W przypadku nie pojawienia się klienta w dniu wynajmu lub anulowania rezerwacji później niż 48 godzin przed datą  jej rozpoczęcia klient zostanie obciążony kwotą w wysokości 50 USD.
Opłaty
 1. NAJEMCA uiszcza wszelkie opłaty wyszczególnione w umowie.
 2. NAJEMCA na żądanie WYNAJMUJĄCEGO obowiązany jest uiścić wszystkie wymagane opłaty, podatek VAT oraz inne należne podatki.
 3. NAJEMCA powinien posiadać i móc przedstawić ważną kartę kredytową.
Użytkowanie
 1. Samochód wynajęty przez osobę prywatną może być prowadzony tylko przez osoby wymienione w umowie; samochody wynajęte przez firny – tylko przez zatrudnionych na stałe zawodowych kierowców lub inne osoby upoważnione przez firmę do prowadzenia pojazdów.Warunkiem prowadzenia samochodu jest:
  • upewnienie się, że kierowca posiada ważne prawo jazdy (międzynarodowe prawo jazdy w przypadku obcokrajowców) od co najmniej 12 miesięcy i ma ukończone 21 lat (grupa samochodu  A, A1, B, B A/C, B1, B1 A/C, B2), dla grupy C i wyższych – ukończone 25 lat;
  • poinformowanie kierowcy o warunkach najmu i potwierdzenie stosowania ich przez kierowcę.
 2. Samochód nie może być prowadzony przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub halucynogennych.
 3. NAJEMCA i kierowca powinni stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących używania wynajmowanych samochodów.
 4. NAJEMCY nie wolno:
  • uczestniczyć w sportach (wyścigach) samochodowych;
  • wyjeżdżać samochodem poza granice RP bez pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO;
  • przewozić towarów i innych rzeczy, których przewóz jest  niezgodny z prawem RP.
 5. Podczas okresu wynajmu NAJEMCA powinien dbać o pojazd, a w szczególności regularnie sprawdzać poziom oleju i wody oraz ciśnienie powietrza w oponach.
  • Niezastosowanie się do powyższego czyni NAJEMCĘ winnym za wszelkie szkody wynikającą z zaniedbania.
  • Samochód musi być oddany z pełnym zbiornikiem paliwa. W przeciwnym razie NAJEMCA zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa i opłatą manipulacyjną.
 6. W przypadku zwrotu przez NAJEMCĘ pojazdu ze znacznie zabrudzonym wnętrzem ( np. dym papierosowy, plamy na tapicerce ), wymagającym zastosowania środków piorących, NAJEMCA zostanie obciążony kwotą 50 USD.
Kolizje
 1. W przypadku kolizji bądź wypadku NAJEMCA powinien zawiadomić policję i żądać, aby wypadek lub ewentualne zranienia były przez policję odnotowane. WYNAJMUJAĄCY powinien być niezwłocznie poinformowany o wypadku. Dowody (świadkowie, ślady) powinny być zabezpieczone, nazwiska i adresy osób uczestniczących w wypadku powinny zostać spisane. Należy zrobić wszystko, co pomogłoby w ustaleniu przyczyny wypadku i jego przebiegu. NAJEMCA nie powinien wykonywać żadnych działań na własną rękę, a w szczególności nie powinien ustalać sam odpowiedzialności za wypadek, wypłacając pieniądze w celu ewentualnego zatuszowania sprawy (w tej sytuacji ryzykuje pozbawieniem go zwrotu kosztów ubezpieczenia).
 2. Jeżeli samochód opisany w umowie, bądź inny będący przedmiotem tej umowy, zostanie z jakiegoś powodu wyłączony z ruchu, WYNAJMUJĄCY ma prawo według swego uznania zastąpić ten samochód innym alternatywnym o zbliżonym standardzie, a jeśli nie ma alternatywnego pojazdu lub jeśli WYNAJMUJĄCY odmówił dostarczenia alternatywnego pojazdu, to NAJEMCA powinien otrzymać kredyt takiej części kosztów najmu płaconych przez niego, jakie stanowi niewykorzystana część okresu najmu samochodu. Ponadto NAJEMCA nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do WYNAJMUJĄCEGO.
 3. WYNAJMUJĄCY nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.
Naprawy
 1. NAJEMCA natychmiast poinformuje o awarii samochodu i nie będzie go używał w przypadku gdy samochód nie będzie się nadawać do jazdy.
 2. W przypadku ewentualnych napraw należy skonsultować się z najbliższą stacją serwisową. Wszelkie naprawy powyżej kwoty, której równowartość przekracza 150 EUR (200 USD)  wymagają zgody WYNAJMUJĄCEGO.
 3. Jeżeli uszkodzenia auta zostaną jednoznacznie uznane przez serwis techniczny jako powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie pojazdu przez NAJEMCĘ (np.: uszkodzenie felg, opon, zablokowanie skrzyni biegów, spalenie sprzęgła, zatarcie silnika, uszkodzenie tylnych okładzin poprzez jazdę na hamulcu ręcznym, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie elementów stałych wewnątrz auta), WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do obciążenia NAJEMCY wszelkimi kosztami naprawy samochodu.
 4. Jeżeli NAJEMCA ukrył bądź zataił przed WYNAJMUJĄCYM jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas wynajmu, WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do obciążenia NAJEMCY wszelkimi kosztami naprawy uszkodzonych elementów.
 5. Jakiekolwiek naprawy wykonywane przez NAJEMCĘ podczas wynajmu, bez uprzedniej zgody i aprobaty WYNAJMUJĄCEGO, traktowane będą jako uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie pojazdu przez NAJEMCĘ.
Ubezpieczenie
 1. Samochód jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, kopia polisy ubezpieczeniowej jest przekazana NAJEMCY wraz z dowodem rejestracyjnym.
 2. Opłaty ubezpieczeniowe: /CDW/ – na wypadek kolizji  oraz /TP/ – na wypadek kradzieży są opłatami ubezpieczeniowymi dobrowolnymi.
  WYNAJMUJĄCY proponuje obie opłaty ubezpieczeniowe za określoną stawkę dzienną.
  Jeśli NAJEMCA rezygnuje z opłat ubezpieczeniowych:

  • CDW – w razie uszkodzenia wynajętego samochodu lub jego części NAJEMCA jest odpowiedzialny do pełnej wartości pojazdu;
  • TP – w przypadku kradzieży pojazdu wynajmowanego NAJEMCA odpowiada do pełnej wartości samochodu.
 3. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód i kradzieży samochodu w przypadku:
  • prowadzenia pojazdu bez zezwolenia WYNAJMUJĄCEGO;
  • ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku;
  • pozostawienia kluczyków i dowodu rejestracyjnego wynajmowanego samochodu w jego wnętrzu.
Uwaga!
 1. W razie wypadku wynajętego samochodu NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty WYNAJMUJĄCEMU kwoty 150 EUR (200 USD) + 23% VAT, która nie podlega zwrotowi ani roszczeniom.
 2. W razie kradzieży NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty WYNAJMUJĄCEMU kwoty 600 EUR (750 USD) + 23% VAT, która nie podlega zwrotowi ani roszczeniom.
 3. Jeżeli po kradzieży pojazdu NAJEMCA nie zwróci oryginalnych kluczy i dowodu rejestracyjnego pojazdu, pokrywa całą wartość skradzionego samochodu.
Inne informacje
 1. W opłatę za wynajem samochodu włączone są: nielimitowany kilometraż (o ile umowa nie określa inaczej), ubezpieczenia, serwis samochodowy.
 2. Wszystkie koszty związane z wynajmem samochodu zawierają podatek  VAT w wysokości 23% .
 3. Dodatkowe umowy lub poprawki do umowy najmu wymagają pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO.
 4. NAJEMCA zgadza się na przechowywanie danych personalnych w dokumentach WYNAJMUJĄCEGO. W przypadku nie wywiązania się z płatności, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów, jego dane personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych.
 5. Miejscem rozprawy dla obydwu stron i zadań wynikłych w związku z powyższą umową powinno być miejsce pobytu WYNAJMUJĄCEGO, jeżeli NAJEMCA jest osobą prawną lub nie ma ustawowego miejsca pobytu w Polsce.
 6. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową lub spory mogące wyniknąć w związku z umową powinny być rozpatrywane przez Sąd, dla którego siedzibą jest siedziba WYNAJMUJĄCEGO.
 7. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że nie wyraża zgody na wyjazd za granicę Polski samochodem, będącym przedmiotem najmu, a NAJEMCA przyjmuje to do wiadomości. W przypadku naruszenia tego postanowienia NAJEMCA zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją oraz napraw technicznych i po wypadkowych.